Zimbra Let’s Encrypt auto-renew SSL

#!/bin/bash

#Set domain for renew (in format openthreat.ro)
DOMAIN=””

#Stop the jetty or nginx service at Zimbra level
runuser -l zimbra -c ‘zmproxyctl stop’
runuser -l zimbra -c ‘zmmailboxdctl stop’

#Renew SSL
certbot renew –standalone

#Copy new SSL to Zimbra SSL folder
cp /etc/letsencrypt/live/mail.$DOMAIN/* /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/
chown zimbra:zimbra /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/*

#Build the proper Intermediate CA plus Root CA
echo “—–BEGIN CERTIFICATE—–
MIIDSjCCAjKgAwIBAgIQRK+wgNajJ7qJMDmGLvhAazANBgkqhkiG9w0BAQUFADA/
MSQwIgYDVQQKExtEaWdpdGFsIFNpZ25hdHVyZSBUcnVzdCBDby4xFzAVBgNVBAMT
DkRTVCBSb290IENBIFgzMB4XDTAwMDkzMDIxMTIxOVoXDTIxMDkzMDE0MDExNVow
PzEkMCIGA1UEChMbRGlnaXRhbCBTaWduYXR1cmUgVHJ1c3QgQ28uMRcwFQYDVQQD
Ew5EU1QgUm9vdCBDQSBYMzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AN+v6ZdQCINXtMxiZfaQguzH0yxrMMpb7NnDfcdAwRgUi+DoM3ZJKuM/IUmTrE4O
rz5Iy2Xu/NMhD2XSKtkyj4zl93ewEnu1lcCJo6m67XMuegwGMoOifooUMM0RoOEq
OLl5CjH9UL2AZd+3UWODyOKIYepLYYHsUmu5ouJLGiifSKOeDNoJjj4XLh7dIN9b
xiqKqy69cK3FCxolkHRyxXtqqzTWMIn/5WgTe1QLyNau7Fqckh49ZLOMxt+/yUFw
7BZy1SbsOFU5Q9D8/RhcQPGX69Wam40dutolucbY38EVAjqr2m7xPi71XAicPNaD
aeQQmxkqtilX4+U9m5/wAl0CAwEAAaNCMEAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNV
HQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFMSnsaR7LHH62+FLkHX/xBVghYkQMA0GCSqG
SIb3DQEBBQUAA4IBAQCjGiybFwBcqR7uKGY3Or+Dxz9LwwmglSBd49lZRNI+DT69
ikugdB/OEIKcdBodfpga3csTS7MgROSR6cz8faXbauX+5v3gTt23ADq1cEmv8uXr
AvHRAosZy5Q6XkjEGB5YGV8eAlrwDPGxrancWYaLbumR9YbK+rlmM6pZW87ipxZz
R8srzJmwN0jP41ZL9c8PDHIyh8bwRLtTcm1D9SZImlJnt1ir/md2cXjbDaJWFBM5
JDGFoqgCWjBH4d1QB7wCCZAA62RjYJsWvIjJEubSfZGL+T0yjWW06XyxV3bqxbYo
Ob8VZRzI9neWagqNdwvYkQsEjgfbKbYK7p2CNTUQ
—–END CERTIFICATE—–” >> /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/chain.pem

#Backup Zimbra SSL directory
cp -a /opt/zimbra/ssl/zimbra /opt/zimbra/ssl/zimbra.$(date “+%Y%m%d”)

#Copy the private key under Zimbra SSL path
cp /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/privkey.pem /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key

#Final SSL deployment
runuser -l zimbra -c ‘cd /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/ && /opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt comm cert.pem chain.pem’
runuser -l zimbra -c ‘zmcontrol restart’

Cpanel Reverse DNS does not match SMTP Banner çözümü

Reverse DNS does not match SMTP Banner sorununun çözümü için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

  1. WHM panele login olun
  2. Sağ bardan Exim Configuration Manager açın
  3. ACL Options altında yer alanIntroduce a delay into the SMTP transaction for unknown hosts and messages detected as spam.”  durumun of olarak güncelleyin.
  4. Exim mail servisi restart edin sonrasında mxtoolbox dan kontrol edebilirsiniz.

python dersleri adam asmaca oyunu

python dersleri adam asmaca oyunu kodları

adiniz = input("lütfen adınızı giriniz :")
print("merhaba " + adiniz + " seninle bir oyun oynayacağız")

gizli_kelime = "snowhunter"
tahmin_string = ""

can = 10

while can > 0:
harf_left = 0

for karakter in gizli_kelime:
if karakter in tahmin_string:
print(karakter)
else:
print("_")
harf_left += 1

if harf_left == 0:
print("kazandınız")
break

ziyaretci = input("lütfen harf girin :")
tahmin_string += ziyaretci

if ziyaretci not in gizli_kelime:
can -= 1
print("hatalı !")
print(f"kalan hakkınız {can} ")

if can == 0:
print("canınız kalmadı")


			

mod security kural kümesini güncellenemedi

mod security kural kümesini güncellenemedi sorunu.

Plesk panele login olduğunuzda mod security kural kümesini güncellenemedi hatasını göreceksiniz. Plesk yeni mod security güncellemesinde update ederken sorun yaşayanlar aşağıdaki komutları kullanabilirler.

Bu işlem için öncelikle ssh dan sunucuya root login olmak gerekmektedir

plesk installer –select-product-id plesk –select-release-current –remove-component modsecurity

plesk installer –select-product-id plesk –select-release-current –install-component modsecurity

SSH’a root olarak giriş yapıp;

502 Bad Gateway Cwpsrv Hatasının Çözümü Centos web panel

Bu sorun genellikle sunucuda bir hesabi silerken islem sonuçlanamadığı zaman oluşmaktadır . Çözüm yolu gayet basittir

öncelikle

Ssh yardımı ile sunucuya bağlanın ve aşağıdaki komutu çalıştırın

sh /scripts/restart_cwpsrv

servis eğer çalışmıyorsa nedenini log dosyasına yazacaktır görüntüleyebilmek için

tail /usr/local/cwp/php71/var/log/php-fpm.log

Bu komutla hatalı olan user listelenecektir.Yapılacak işlem ilgili user silmektir.Bu işlemi de aşağıdaki komut ile gerçekleştirebiliriz.

rm -f /usr/local/cwp/php71/etc/php-fpm.d/users/mesutguner.conf

sonrasında servisi aşağıdaki komutu kullanarak restart edin sorun düzelecektir .

systemctl start cwp-phpfpm

Plesk Onyx 17.8.11 Postgresql bağlantısı

Plesk Onyx 17.8.11 Postgresql bağlantısı ve posgresql şifre değiştirme

Centos 7 üzerine kurulu plesk panele posqgresql ekledikten sonra plesk panele entegre etmek için öncelikle

Sunucuya ssh ile bağlanıyoruz ardından

postgresql-setup initdb

komutunu çalıştırıyoruz ve service postgresql start

sonraki aşamada PostgreSQL admin şifresini set ediyoruz

plesk bin database-server –update-server localhost:5432 -type postgresql -passwd ‘new_password’

Ples panele geri gönerek Yerel PostgreSQL sunucusu yapılandırmasına admin user ve passwordu ekleyerek plesk entegrasyonunu tamamlıyoruz.

Directadmin multiphp kurulumu

Merhaba

Directadmin multi php kurmak için custumbuild kullanabiliriz.

ilgili modülü kurabilmek için apache sürümü 2.4 ve custom build 2.0 ya da daha üstü olması gerekmektedir.

DirectAdmin üzerinde php1 ve php2 olarak iki farklı php sürümü belirleyebilirsiniz.

Eğer yapımız apache üzerinde ise

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php1_release 5.4
./build set php2_release 5.6
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build update
./build php d
./build rewrite_confs
komutları sırası ile uyguluyoruz.
eğer nginx üzerinde ise
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mod_ruid2 no
./build set php1_release 5.4
./build set php2_release 5.6
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build update
./build php d
./build rewrite_confs
 komutları sırası ile uyguluyoruz.

Cpanel shared ip to dedicated (cpanel paylaşımlı ip ekleme)

ssh dan suncuya bağlanıyoruz

cd /var/cpanel/mainips dizinine giriyor eğer yoksa merak etmeyin

mkdir /var/cpanel/mainips şeklinde dizini oluşturuyoruz dizinin içine girerek kullandığımız editöre göre (vi , nano  gibi)

vi root şeklinde bir dosya oluşturuyoruz

xxx.xxx.xxx.xxx

xxx.xxx.xxx.xxx

şeklinde ipleri ekiyoruz

kaydedip çıkıyoruz

artık change ip dediğimizde diğer ip ler de paylaşımlı olarak gelecekler.